Privacy Statement

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep (hierna te noemen: CZ) voor uitvoering van de zorgverzekering (“basisverzekering”) en de aanvullende ziektekostenverzekering.
CZ gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en wil je in dit statement uitleg geven over het gebruik van je persoonsgegevens. Omdat zorgverzekeraars het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. Je kunt de huidige Gedragscode hier vinden. Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. CZ doet dit in de vorm van dit privacy statement.


In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:
1. Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?
2. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
3. Wat zijn jouw rechten?
4. Op welke manier kun je jouw rechten uitoefenen?
5. Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?
6. Hoe gaan wij om met je gegevens bij het gebruik van WhatsApp?
7. Hoe kun je in contact treden met je zorgverzekeraar?

1. Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt?

Om uitvoering te kunnen geven aan de Zorgverzekeringswet en de verzekeringsovereenkomst die CZ heeft gesloten met zijn verzekerden zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Specifiek om je te kunnen identificeren neemt CZ het burgerservicenummer (bsn) van zijn verzekerden op in zijn administratie (wettelijke verplichting).


CZ gebruikt je persoonsgegevens voor verschillende doelen en alleen als en voor zover het gebruik voor dat doel nodig is.


De doelen betreffen:

I. Beoordelen en accepteren
II. Sluiten en uitvoeren van de verzekering
III. Commercie en Marketing


In het vervolg van deze paragraaf worden de onderdelen I t/m III nader uitgewerkt.


I. Beoordelen en accepteren

CZ gebruikt je persoonsgegevens om te controleren of je verzekeringsplichtig bent voor de basisverzekering. Voor de basisverzekering is het uitgangspunt dat iedere verzekeringsplichtige geaccepteerd wordt, dat is bepaald in de Zorgverzekeringswet.

Voor de (meest uitgebreide) aanvullende tandartsverzekering en bij de verzekering voor niet-verzekeringsplichtigen woonachtig in het buitenland worden in het kader van het acceptatiebeleid persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid gevraagd om te beoordelen of de verzekering die wordt aangevraagd, afgesloten kan worden. De gegevens worden beoordeeld onder verantwoordelijkheid van de tandheelkundig adviseur resp. medisch adviseur. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de aanvrager een aanbod ontvangt dat afwijkt van zijn aanvraag.


Geautomatiseerde verwerking aanvraag

Je gegevens worden geautomatiseerd verwerkt als je een basis- of een aanvullende ziektekostenverzekering aanvraagt. Dit gebeurt aan de hand van de gegevens die je op het (elektronische) aanvraagformulier hebt ingevuld.


Bij je aanvraag voor een aanvullende tandartsverzekering of de verzekering voor niet-verzekeringsplichtigen woonachtig in het buitenland kan het ook gaan om gezondheidsgegevens. Dit leidt tot het afsluiten van de verzekering of afwijzing van je aanvraag. Je kunt altijd contact opnemen met CZ en een vraag of klacht indien en naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van jouw aanvraag.


II. Sluiten en uitvoeren van de verzekering

CZ heeft je persoonsgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van de basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering. Voor het uitvoeren van deze verzekeringen zijn ook gegevens over je gezondheid nodig.

Onder het uitvoeren van de verzekering vallen: bepalen of je recht hebt op (vergoeding van) zorg, betalen aan de zorgaanbieder, betalen van vergoedingen aan je, innen van premie, vaststellen van eigen bijdrages en verplicht en vrijwillig eigen risico, uitvoeren van controles, bestrijden van fraude (waaronder een intern registratiesysteem), verhalen van schade op derde partijen, onderzoek onder verzekerden naar de kwaliteit van zorg, verbeteren van dienstverlening (waaronder ook technische support), gericht informeren van groepen verzekerden met voor hen relevante informatie, beperken van betalingsachterstanden van de verzekeringnemer bij de zorgverzekeraar, bewerkstelligen dat de verzekeringnemer niet langer een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is, behandelen van klachten en geschillen en analyseren van (persoons)gegevens voor risicobeheersing (waaronder de beheersing van zorguitgaven) en de inkoop van zorg.


Uitwisseling met derden

Je persoonsgegevens worden soms gedeeld met of verkregen van derden. Ze worden nooit verkocht aan derden. Voorbeelden van het delen met een derde zijn:


 • CAK: CZ en het CAK wisselen je bsn uit als je te maken hebt met de regeling wanbetalers en de regeling onverzekerden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • College van burgemeester en wethouders: CZ wisselt persoonsgegevens uit met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin je woont voor het voorkomen en verminderen van schulden. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Werkgevers of belangenbehartigers: als je korting krijgt op je premie omdat je onderdeel uitmaakt van een collectiviteit, gebruikt CZ je persoonsgegevens om bij je werkgever of belangenbehartiger te controleren of je nog recht hebt op deze korting.
 • Tussenpersonen: Als je jouw verzekering sluit via een tussenpersoon, kan ook uitwisseling plaatsvinden van persoonsgegevens met de tussenpersoon, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken door de tussenpersoon en de afhandeling van provisie. Het gaat dan alleen om polisgegevens, nooit om gezondheidsgegevens.
 • Zorgkantoren: om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald, en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wlz verzekerde zorg.
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB): de SVB ontvangt gegevens van het Zorgkantoor voor de verzekerdenadministratie bedoeld in artikel 35 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de betalingen ten laste van het persoonsgebonden budget en het daarmee verbonden budgetbeheer.
 • CZ wisselt persoonsgegevens uit met toezichthouders (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens) indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak. Dit is een wettelijke verplichting.
 • Zorgverzekeraars krijgen regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen of onderzoeksbureaus om persoonsgegevens (over gezondheid) te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet volstaan kan worden met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is, en toestemming vragen niet mogelijk is.
 • CZ heeft een Incidentenregister waarin persoonsgegevens worden opgenomen. In dit register worden gebeurtenissen opgenomen die als gevolg hebben of zouden kunnen hebben dat de belangen, integriteit of veiligheid van de verzekerden, de (medewerkers van) CZ of de financiële sector als geheel in het geding zijn of kunnen zijn, zoals het vervalsen van nota’s, identiteitsfraude, skimming, verduistering in dienstbetrekking, phishing en opzettelijke misleiding.
 • In het Extern Verwijzingsregister worden de persoonsgegevens opgenomen van personen van wie in voldoende mate vaststaat dat de gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de financiële belangen van (medewerkers van) CZ of zijn verzekerden. Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • Basis Registratie Personen: Zorgverzekeraars verkrijgen persoonsgegevens vanuit de Basis Registratie Personen.
 • Zorgaanbieders met wie CZ een contract heeft gesloten: zij brengen de kosten van zorg direct bij CZ in rekening.

Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzage kunnen hebben in je adresgegevens, kun je dit aan ons laten weten. Wij kunnen je adresgegevens dan afschermen. Dit geldt ook voor personen tegen wie je beschermd wordt. Daartegen kun je jouw gegevens laten afschermen, ook als het de verzekeringsnemer betreft.


Gegevens over je gezondheid

Gegevens over je gezondheid zijn gegevens waar CZ extra zorgvuldig mee omgaat. CZ gebruikt controle, het doen van fraudeonderzoek, verhaal op een derde en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.


De medisch adviseur van CZ is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker. De medisch adviseur heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur(s). Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, behalve voor wat betreft handelingen met een puur administratief karakter zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders en het doorzenden en digitaliseren van post. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur.


Geautomatiseerde verwerking machtigingsaanvraag of declaratie

Machtigingsaanvraag:
Je machtigingsaanvraag doorloopt een zorgvuldig proces, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op je aanvraag. Het toepassen van deze criteria kan geautomatiseerd plaatsvinden. Je krijgt altijd een bericht waarin de aanvraag wordt toe- of afgewezen. Daarin staat beschreven hoe je een klacht kunt indienen als je dat wil.


Declaraties:
Declaraties worden meestal geautomatiseerd afgehandeld, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de verzekeringsvoorwaarden worden toegepast op je declaratie. Je hebt altijd het recht om een vraag of klacht in te dienen naar aanleiding van de geautomatiseerde afhandeling van je declaratie.


Uitbesteding

CZ kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. CZ blijft wel altijd verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens. Voorbeelden van uitbesteding zijn de werkzaamheden die onder andere VECOZO en Vektis namens zorgverzekeraars verrichten (VECOZO stelt bijvoorbeeld zorgverleners in staat om declaraties bij de juiste zorgverzekeraar digitaal aan te leveren. Vektis voorziet de zorgverzekeringsbranche als geheel en individuele zorgverzekeraars van o.a. statistische - en actuariële informatie ter ondersteuning van beleidsprocessen.).


III. Commercie en Marketing

CZ gebruikt je persoonsgegevens om je te informeren en te interesseren voor zijn andere producten en diensten. Gegevens over je gezondheid (bijvoorbeeld declaratiegegevens) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Soms maakt CZ selecties van haar klantenbestand, bijvoorbeeld om een product voor een bepaalde doelgroep aan te prijzen. Bij het maken van selecties voor commerciële doeleinden, wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over gezondheid of financiële gegevens.


Analyse

CZ zal je persoonsgegevens gebruiken voor analyses ten behoeve van marketingactiviteiten. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van gegevens over je gezondheid.


Tracking scripts

Als je e-mails van CZ ontvangt om je te informeren over onze producten en diensten, kan CZ (met behulp van e-mail tracking scripts) klikgedrag in e-mails opslaan, bijvoorbeeld om te zien wanneer een e-mail is geopend of op bepaalde artikelen uit de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie kan worden gebruikt om de mailings te verbeteren, zodat ze beter aansluiten op je persoonlijke voorkeur. Daarbij wordt geen informatie op je computer opgeslagen, zoals bij cookies.


Cookies

Als je de website van CZ bezoekt kan CZ informatie opslaan op je computer in de vorm van een cookie. Informatie over cookies op de CZ website kun je lezen in het Cookiestatement.

2. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

CZ bewaart je persoonsgegevens zolang hij deze nodig heeft voor het doel waarvoor CZ je gegevens in eerste instantie heeft gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens 7 jaar worden bewaard (met ingang van het volgende jaar dan het jaar waarop de gegevens betrekking hebben), met een aantal uitzonderingen.


De uitzonderingen betreffen:


 • Niet gesloten verzekering
  Het kan voorkomen dat je bij CZ een verzekering hebt aangevraagd, maar deze niet hebt afgesloten. Omdat je zelf besloot de verzekering niet te willen sluiten, of omdat CZ deze geweigerd heeft. In dat geval bewaart CZ je gegevens één jaar na de aanvraag. Op die manier kan CZ je gegevens controleren als je het volgende jaar weer een aanvraag indient. Tevens biedt dit CZ de mogelijkheid om je te benaderen met andere mogelijk interessante producten, tenzij je hebt aangegeven dat je dit niet wenst.
 • Na beëindiging van je verzekering
  Heb je wel een verzekering gesloten, maar is deze inmiddels beëindigd? Dan bewaren wij je gegevens maximaal 7 jaar nadat je verzekering geëindigd is, dan wel nadat er nota’s van je zijn ontvangen. Dit doen wij o.a. vanwege de gestelde eis in de Zorgverzekeringswet. Deze gegevens mogen 2 jaar worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij je hebt aangegeven dat je dit niet wenst.
 • Onderzoek medische gegevens
  Hebben wij een onderzoek uitgevoerd, waarbij je medische gegevens zijn gebruikt? Dan bewaren wij deze zolang dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden, en daarna om onze rechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld om declaraties terug te vorderen als zorg is gedeclareerd die niet verleend is
 • Fraude
  Als wij je gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten.
 • Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoelen
  Wij kunnen je telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening beter te maken. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk, maar maximaal 6 maanden.
 • Betalingsgedrag
  Als je verzekering is beëindigd omdat je niet of te laat betaalde, worden de gegevens hierover maximaal vijf jaar bewaard.

3. Wat zijn je rechten?

Je hebt recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van je persoonsgegevens, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van je toestemming. Hieronder kun je lezen wat deze rechten inhouden.


Inzage

Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die CZ van jou heeft en informatie waarvoor hij die persoonsgegevens gebruikt.


Het recht op inzage is in het algemeen op een veilige manier geregeld doordat je via MijnCZ zelf kunt zien welke persoonsgegevens over jou worden verwerkt (NAW-gegevens, verzekeringsgegevens, informatie over het betaalde eigen risico en premiebetalingen en zorgkosten). Het kan zijn dat je daarnaast nog bepaalde specifieke informatie wil hebben. Je kunt daarvoor een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wil inzien.


Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te krijgen van CZ in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm, als die persoonsgegevens door jou of namens jou aan CZ zijn verstrekt en door CZ via geautomatiseerde procedés zijn gebruikt.


CZ kan de persoonsgegevens ook direct aan een andere zorgverzekeraar sturen als het gaat om gegevens die nodig zijn om over te stappen naar die andere zorgverzekeraar of door CZ gegeven machtigingen voor het vergoeden van zorg.


Als je wil dat CZ jouw gegevens direct aan een andere zorgverzekeraar stuurt, vermeld dit dan in je verzoek.

Rectificatie

Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring.


Vermeld in je verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.


Gegevenswissing

Je kunt CZ vragen jouw persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • CZ heeft je persoonsgegevens niet meer nodig;
 • je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming, maar je trekt deze toestemming in;
 • je maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 • CZ mocht jouw persoonsgegevens niet gebruiken;
 • CZ was op grond van de wet al verplicht je gegevens te wissen;
 • CZ gebruikt je gegevens voor social media.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wil laten wissen en waarom je vindt dat CZ dit moet doen. Wanneer jouw verzoek betrekking heeft op je verzekering is het wissen van gegevens vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat CZ deze gegevens nog wel nodig heeft, met inachtneming van de geldende bewaartermijnen (zie onderdeel 2).


Beperking

Je hebt er recht op dat het gebruik van jouw persoonsgegevens wordt beperkt:

 • in de periode die CZ nodig heeft om vast te stellen of je gegevens inderdaad gecorrigeerd moeten worden;
 • als CZ je persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar je wil niet dat die gegevens worden gewist; in de periode dat je tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens bezwaar hebt gemaakt maar van CZ nog geen antwoord hebt gekregen.

Als het gebruik van je persoonsgegevens wordt beperkt, heeft CZ jouw toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Je persoonsgegevens mogen toch worden gebruikt:

 • voor de uitvoering van je zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, zodat je verzekerd kunt blijven en jouw nota’s kunnen worden betaald door je zorgverzekeraar;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
 • om redenen van groot algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid.

Vermeld in je verzoek waarom CZ jouw persoonsgegevens niet mocht gebruiken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar.


Als je samen met het beroep op rectificatie of jouw bezwaar ook een beroep op beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens hebt gedaan, worden je persoonsgegevens in deze termijn minder gebruikt.


Bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing. Als je gegevens worden gebruikt – maar niet voor direct marketing of uitvoering van je verzekering – mag je daartegen bezwaar maken, als je daarvoor bijzondere persoonlijke redenen hebt. Vermeld in jouw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van jouw bezwaar is.


Toestemming

Als CZ alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van jouw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.


Vermeld bij je verzoek welke toestemming je wil intrekken.

4. Op welke manier kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je een beroep wil doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt je daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van CZ. Dit kun je bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met jouw verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als CZ de termijn wil verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek weten.


Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw verzoek kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

5. Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?

CZ past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging, en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van CZ.


De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27002. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door onafhankelijke audits. Daarnaast staat CZ onder direct toezicht van verschillende toezichthouders en de externe accountant, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging. Als CZ gebruik maakt van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleert CZ dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging.

6. Hoe gaan wij om met je gegevens bij het gebruik van WhatsApp?

We delen via WhatsApp geen privacygevoelige informatie met je, zoals medische gegevens of andere persoonsgegevens. Want WhatsApp is minder betrouwbaar en veilig dan bijvoorbeeld e-mail of chat. We zullen je dus nooit vragen om vertrouwelijke informatie. We verzoeken je vriendelijk om ook niet uit jezelf privacygevoelige gegevens te delen via WhatsApp.

7. Hoe kun je in contact treden met CZ?

We vinden het vanzelfsprekend dat we je duidelijk en compleet informeren over je privacy. Heb je vragen over dit privacy statement, bent je het oneens met hoe CZ met jouw gegevens omgaat of wil je het gebruik van jouw gegevens voor één van de genoemde doeleinden beëindigen, dan kun je ons jouw vraag stellen via het contactformulier op onze website of per brief. Verzoeken met betrekking tot één van de rechten zoals hierboven onder punt 3 genoemd kun je via het formulier richten aan de Functionaris voor de Gegevensbescherming CZ.

Stuur je liever een brief?

Adresseer je brief aan:


CZ Klantenservice
Postbus 90152
5000 LD Tilburg


Verder verwijzen we je graag naar onze website www.czdirect.nl.


Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vind je altijd hier. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.


De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Dit privacy statement is opnieuw opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sindsdien zijn er geen wijzigingen geweest.


Tilburg, 25 mei 2018